1100 South Main Street, Lennox, South Dakota 57039, United States

605-647-5437